Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

halucynowa
0438 f744 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viastrzepy strzepy
halucynowa
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaXavax Xavax

November 07 2018

halucynowa
1180 f87b 500
Reposted fromczinok czinok viastrzepy strzepy

November 01 2018

halucynowa
Reposted fromgruetze gruetze viapuremindx puremindx
halucynowa
5165 e7b4
halucynowa
5532 60c5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapuremindx puremindx
halucynowa
Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc
Nie przytulę Cię potem, odwrócę, rzucę "dobranoc"
Jeśli chcesz, możesz przyjść, zdjąć bluzkę, zostać do rana
Nie odprowadzę Cię potem, do drzwi trafisz sama

Nie mam dla Ciebie miłości, ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą

Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę 
Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką
Jeśli pójdę z inną, nie mów - serce Ci pękło

Nie mam dla Ciebie miłości, ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą
Nie mam dla Ciebie miłości, ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości, odchodząc...
Reposted fromagp agp vialaparisienne laparisienne
halucynowa
2970 dcea 500
Reposted fromPoranny Poranny viajankanty jankanty
halucynowa
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne

October 31 2018

halucynowa
7175 c89d
Reposted fromHypothermia Hypothermia
halucynowa
0983 4870
Reposted fromkarahippie karahippie viarudaizia rudaizia
2781 e2ca 500
Reposted frombrumous brumous viapseudooptymistka pseudooptymistka
halucynowa
3514 6213 500
Reposted fromshampain shampain viatfu tfu
halucynowa
halucynowa
7101 d614 500
Reposted fromyikes yikes viastrzepy strzepy
halucynowa
4099 8e7b
Reposted fromrubinek rubinek viastrzepy strzepy
halucynowa
7474 f79e 500
Reposted fromMadsentropiahigh Madsentropiahigh viastrzepy strzepy
halucynowa
0989 14a4 500
Reposted fromissul issul viastrzepy strzepy
halucynowa
4297 76d9
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapulczynski pulczynski
halucynowa
Reposted fromDennkost Dennkost viapulczynski pulczynski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl