Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

halucynowa
0070 47f7 500
Reposted fromcvx cvx viazembata zembata
halucynowa
0559 5c57 500
Reposted frommrpaf mrpaf viakrolfasolek krolfasolek
halucynowa
3592 73ed 500

January 17 2020

halucynowa
Reposted fromoll oll
halucynowa
0925 fdfc 500
Reposted fromnutt nutt viagreywolf greywolf
halucynowa
0984 fad7
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaZoonk11 Zoonk11
halucynowa
"Nieporozumienia wyjaśnione prowadzą do poznania i do większego porozumienia – niewyjaśnione zatruwają ośrodki istotnych uczuć w sposób nieznaczny i następnie wywołują obcość przy pozornej bliskości".
Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony (1923-1927)
Reposted fromhrafn hrafn viaSilentRule SilentRule
halucynowa
7339 68d5 500
Reposted fromregcord regcord viaSilentRule SilentRule
halucynowa
0870 18c9
Reposted fromtichga tichga viaQudaci Qudaci
halucynowa
9858 1cb6 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viatfu tfu
halucynowa
3716 f52c 500
Reposted fromteijakool teijakool via8agienny 8agienny

January 16 2020

halucynowa
0904 f61e 500
Reposted fromnutt nutt via8agienny 8agienny
halucynowa
7665 37c2 500
Reposted frompiehus piehus viatfu tfu
halucynowa
3507 0f6c 500
Reposted fromtfu tfu
halucynowa
3508 d7ea 500
Reposted fromtfu tfu
halucynowa
4346 8b75 500
Reposted fromtfu tfu viamemesjasz memesjasz

January 06 2020

halucynowa
6606 28d0 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viastrzepy strzepy
halucynowa
9506 d1c9 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viastrzepy strzepy
halucynowa
9669 d81a 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viastrzepy strzepy

January 04 2020

halucynowa
1806 575d 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl